END USER LICENSE AGREEMENT

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS & PRIVACYBELEID

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Bijgewerkt: Oktober 2020

DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; LEES HAAR DAAROM ZORGVULDIG DOOR.

Bedankt voor het spelen van onze games! Lion Castle B.V. (“Lion Castle”) is er trots op om u deze software aan te kunnen bieden (hierna tezamen met alle updates: de ‘Game Client’) voor gebruik tezamen met de online component hiervan (een ‘Game Server’). De Game Client en een Game Server vormen tezamen de spelervaring (hierna: de “Game”). Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (hierna: de “LE” of “Overeenkomst”) is van toepassing op uw gebruik van de Game Client. Door hieronder op “Accept” (aanvaarden) te klikken of door de Game Client te installeren of gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden wordt door de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Het accepteren van deze Licentieovereenkomst zal wettig zijn, indien een persoon ten minste 16 jaar oud is. Wanneer een persoon jonger is dan 16 jaar oud, dan zal dit alleen wettig zijn indien toestemming is gegeven of geautoriseerd door de persoon die het ouderlijk gezag over deze persoon draagt.

 1. Beperkte Licentie. De Game Client wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Op voorwaarde dat u instemt met en u zich blijft houden aan de bepalingen en voorwaarden van deze LE, verleent Lion Castle u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en persoonlijke licentie om (a) de Game Client te downloaden en installeren op een systeem dat uw eigendom is en (b) de Game Client in combinatie met een Game Server te gebruiken uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële entertainmentdoeleinden. U mag op grond van deze licentie geen van de volgende activiteiten ondernemen en u stemt ermee in dat een overtreding van een van de volgende licentiebeperkingen een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Lion Castle vormt:

 2. U mag de Game Client of reproducties of wijzigingen daarvan aan geen enkele persoon of entiteit verkopen, in licentie geven of overdragen;

 3. U mag geen server of software ontwikkelen, distribueren of hosten die is ontworpen om samen met de Game Client of om de door Lion Castle gebruikte communicatieprotocollen om te leiden of te emuleren;

 4. U mag de Game Client of enig deel daarvan niet wijzigen;

 5. U mag de Game Client of enig deel daarvan niet kopiëren, vertalen of reverse-engineeren, de broncode niet uit de Game Client afleiden of wijzigen, demonteren, decompileren, en geen afgeleide werken scheppen op basis van de Game Client, noch mag u anderen toestaan of toestemming geven om dergelijke activiteiten te ondernemen;

 6. U mag geen programma van derden ontwikkelen, distribueren of gebruiken dat is ontworpen om de Game-ervaring te beïnvloeden, met inbegrip van doch niet beperkt tot softwarebots, cheats, hacks of andere software die is ontworpen om een speler een voordeel te geven;

 7. U mag de Game of enig deel daarvan niet voor commerciële doeleinden exploiteren;

De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraken of eigendomsrechten op de Game (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Game Client) en mag niet worden beschouwd als een verkoop van rechten op de Game. Alle (eigendoms)rechten op en het belang in de Game en alle kopieën daarvan (met inbegrip van doch niet beperkt tot alle titels, computercodes, technologieën, thema’s, objecten, personages, namen van personages, verhaallijnen, dialogen, catchphrases, locaties, concepten, illustraties, muziek e.d.) zijn eigendom van Lion Castle of haar licentiegevers.

2. Looptijd. Deze LE is van kracht totdat zij wordt beëindigd en die bepalingen die naar hun aard van kracht moeten blijven na beëindiging, blijven van kracht na beëindiging, met inbegrip van doch niet beperkt tot de bepalingen betreffende licentiebeperkingen, uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en eigendom. U kunt deze LE te allen tijde beëindigen door alle kopieën van de Game en de bijbehorende documentatie in uw bezit, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle Game Clients waarover u beschikt, definitief te vernietigen.

3. Eigendom. U stemt ermee in dat tussen u en Lion Castle geldt, dat Lion Castle de eigenaar is en blijft van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Game, alle kopieën daarvan en alle inhoud daarin. De Game wordt zowel beschermd door Amerikaanse auteursrecht als internationale verdragen en andere wetten. De Game kan materiaal bevatten dat door derden in licentie is gegeven en de licentiegevers van die materialen zijn derden-begunstigden van deze Overeenkomst met het recht om hun rechten jegens u te handhaven wanneer u deze Overeenkomst schendt.

4. Toestemming voor Controle. Wanneer u de Game speelt, kunnen Lion Castle, haar gelieerde ondernemingen of haar contractanten uw systeem controleren op gebruik in strijd met het Artikel Betreffende Beperkte Licentie. U verleent Lion Castle, haar gelieerde ondernemingen en haar contractanten hierbij toestemming om uw systeem te controleren op een dergelijk gebruik en mogelijke schendingen aan Lion Castle door te geven. Lion Castle, haar gelieerde ondernemingen en haar contractanten zijn niet verplicht om uw systeem te controleren.

5. UITSLUITING VAN GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DE GAME SERVERS TER BESCHIKKING GESTELD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN (“AS IS”) EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR (“AS AVAILABLE”). VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET WORDEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK UITGESLOTEN.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

 1. Noch u, noch Lion Castle, haar bestuurders, moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of contractanten is of zijn aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade op grond van of in verband met deze LE of een hieraan gerelateerde overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, onjuiste voorstelling van zaken of anderen hoofde.

 2. Niets in deze LE sluit de aansprakelijkheid van een partij uit of beperkt de aansprakelijkheid van een partij:

(i) voor bedrog of bedrieglijke voorstelling;

(ii) voor overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid;

(iii) op grond van de vrijwaring het Artikel Betreffende Vrijwaring; of

(iv) voor enige andere aansprakelijkheid waarvan de wet niet toestaat dat deze wordt uitgesloten of beperkt.

8. VRIJWARING. U STEMT ER HIERBIJ MEE IN DAT U LION CASTLE, HAAR BESTUURDERS, MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN CONTRACTANTEN ZULT VERDEDIGEN EN VRIJWAREN TEGEN EN SCHADELOOS STELLEN MET BETREKKING TOT VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, LETSEL, SCHADE, VERLIES OF KOSTEN (INCLUSIEF DE REDELIJKE HONORARIA VAN ADVOCATEN) ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET EEN SCHENDING DOOR U VAN HET ARTIKEL BETREFFENDE BEPERKTE LICENTIE.

9. Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game. Lion Castle kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren. Door na ontvangst van deze herziene Overeenkomst de Game te blijven spelen, stemt u in met de herziene versie van de LE. Lion Castle kan te allen tijde ieder aspect van de Game veranderen, wijzigen, opschorten of beëindigen. U heeft geen financieel of ander belang in enige functie of inhoud van de Game.

10. Patches en Updates. Lion Castle kan te allen tijde patches, updates en wijzigingen (hierna tezamen: de ‘Updates’) in de Game aanbrengen, inclusief Updates in de Game Client die op uw systeem is geïnstalleerd. Updates zijn niet optioneel. U stemt ermee in dat Lion Castle Updates van afstand mag implementeren en installeren, met of zonder uw medeweten, en u geeft Lion Castle hierbij toestemming om dergelijke updates te downloaden en toe te passen.

11. Rechtsmiddelen. U erkent dat Lion Castle onherstelbare schade kan lijden wanneer u een van de bepalingen betreffende eigendomsrechten, de verleende licentie of de licentiebeperkingen schendt. Bij een dergelijke schending heeft Lion Castle het recht om een voorlopige voorziening en/of een bevel tot nakoming te vorderen, evenals iedere andere en verdere voorziening die zij passend acht.

12. Waarschuwing voor Epileptische Aanvallen. Een relatief zeer klein aantal mensen kan een epileptische aanval krijgen bij blootstelling aan bepaalde lichtpatronen of flikkerend licht. Blootstelling aan dergelijke patronen of achtergronden op een televisie of tijdens het spelen van videogames kan bij deze personen tot een epileptische aanval leiden. Wanneer u of iemand in uw familie een epileptische aandoening heeft, dient u uw arts te raadplegen voordat u gaat spelen. Wanneer u tijdens het spelen van de Game duizelig wordt, uw gezichtsvermogen wordt aangetast, u last krijgt van oogtics of spiersamentrekkingen, het bewustzijn verliest, gedesoriënteerd raakt of onwillekeurige bewegingen maakt, moet u onmiddellijk stoppen en uw arts raadplegen.

13. Geschillenregeling en Toepasselijk Recht

 1. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze LE en alle niet-contractuele verplichtingen die uit deze LE voortvloeien of met deze LE verband houden, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.

 2. Iedere procedure ter beslechting van een geschil betreffende deze LE of de service dient te worden aangespannen bij de niet-exclusief bevoegde rechters van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen).

 3. Scheidbaarheid. U en Lion Castle komen overeen dat, mocht een deel van deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, de rest van het artikel volledig van kracht blijft.

14. Diversen. De voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen betreffende uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring, zijn essentiële elementen van de overeenkomst tussen Lion Castle en u. Lion Castle zou de Game (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Game Client) zonder die beperkingen niet op commerciële basis kunnen aanbieden. De bepalingen betreffende uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring komen ten goede aan de licentiegevers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van Lion Castle. U stemt ermee in dat u niet als agent, werknemer, joint venture of partner van Lion Castle wordt beschouwd en dat u zich niet als zodanig mag voordoen. U mag deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lion Castle en iedere poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. Lion Castle mag deze Overeenkomst of haar rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te allen tijde zonder uw toestemming overdragen. Een verklaring van afstand ter zake van een verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand ter zake van een ander verzuim of een andere voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, van dezelfde of andere aard. Iedere bepaling die door een rechtbank of toezichthouder onrechtmatig wordt bevonden, wordt geacht te zijn gescheiden van de Overeenkomst, maar een dergelijke scheiding, heeft geen gevolgen voor de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst, tezamen met de (eventuele) Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers in de handleiding van de Game, waarin alle hier genoemde toepasselijke documenten zijn opgenomen, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Lion Castle met betrekking tot de Game Client en derogeert aan alle eerdere overeenkomsten tussen u en Lion Castle met betrekking tot de Game Client. In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de bepalingen van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers in de handleiding van de Game, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat u zich moet houden aan alle toepasselijke wetten in verband met de Game Client en deze Overeenkomst, met inbegrip van doch niet beperkt tot exportbeperkende wetgeving. U dient geheel voor eigen risico en kosten zorg te dragen voor alle faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig zijn om de Game te spelen, inclusief passende computerapparatuur en internetverbindingen.

Uw aankoop van de Game is een overeenkomst tot het verrichten van diensten, welke overeenkomst wordt gesloten zodra u hieronder op ‘Accept’ (aanvaarden) klikt. Bij aanvang van de diensten verliest u, ingevolge de wetgeving die Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten in uw jurisdictie implementeert, het recht om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

15. Software van derden. De Game bevat lettertypesoftware die door derden in licentie is gegeven. Dergelijke lettertypesoftware dient uitsluitend te worden gebruikt met de game en mag om geen enkele reden aan de Game worden onttrokken.

16. Klantenservice. In het onwaarschijnlijke geval dat er zich een probleem voordoet met uw Game, is dit wellicht met simpele instructies te verhelpen. Alvorens de Game terug te brengen naar de winkel, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Lion Castle via: support@lion-castle.com.
PRIVACYBELEID

Bijgewerkt: oktober 2020

Reikwijdte van dit privacybeleid

Lees dit privacybeleid aandachtig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie (zoals hieronder gedefinieerd) te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Dit privacybeleid legt uit hoe uw informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door aan Lion Castle gelieerde entiteiten die optreden als gegevensbeheerder voor de bedrijven die naar dit privacybeleid linken ("wij" of "ons"). . Het geeft ook aan hoe u toegang kunt krijgen tot uw informatie en deze kunt bijwerken en bepaalde keuzes kunt maken over hoe uw informatie wordt gebruikt.

Dit privacybeleid heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzamelingsactiviteiten, inclusief informatie die we verzamelen via verschillende kanalen, zoals websites, applicaties, gameconsoles, sociale media van derden, klantenservicecentra. , studio's, attracties / tentoonstellingen, verkooppunten en evenementen. Houd er rekening mee dat we informatie die we via één methode verzamelen (bijv. Een Lion Castle-website) kunnen combineren met informatie die we via een andere methode verzamelen (bijv. Lion Castle-videogames). . Als onderdeel hiervan kunnen we informatie combineren die oorspronkelijk is verzameld door verschillende Lion Castle-entiteiten.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen en combineren verschillende soorten informatie, en gezamenlijk verwijzen we naar al deze informatie in dit privacybeleid als "Informatie". Dergelijke informatie omvat:

Registratie-, account- en abonnementsinformatie. We verzamelen informatie tijdens uw gebruik van onze diensten of uw registratie bij ons. Wanneer u bijvoorbeeld een account aanmaakt, een applicatie registreert of downloadt, of zich abonneert op een product of dienst, verstrekt u ons bepaalde persoonlijke gegevens. Dit soort persoonlijke informatie kan zijn: naam, postadres, telefoonnummer of e-mailadres. We kunnen ook informatie ontvangen over uw interesse en uw gebruik van verschillende producten, programma's, diensten en beschikbare inhoud.

Aankoop van producten / diensten. Wanneer u een aankoop doet op een van onze sites, verzamelen we ook bepaalde informatie voor betaling (bijv. Creditcard / betaalpas, factuurgegevens en verzendadres).

Informatie over anderen / uitnodiging voor vrienden.In bepaalde situaties verzamelen we informatie die u over andere mensen verstrekt. U kunt bijvoorbeeld informatie verzenden door een vriend uit te nodigen om deel te nemen aan een aanbieding, aanbevelingen te doen, inhoud te delen of door meerdere spelers dezelfde videogamesessie te laten delen. Door deze verzoeken te verwerken, kunnen we informatie van een andere persoon ontvangen, inclusief gegevens zoals hun naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of informatie over de interesse en het gebruik van verschillende producten, programma's, diensten en inhoud door de ontvanger. . In bepaalde situaties kunnen we uw vrienden ook uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten door hun contactgegevens op te geven of door contacten te importeren uit uw adreslijst of van de sociale netwerksites (zoals hieronder gedefinieerd).

Informatie uit andere bronnen. Soms combineren we informatie die we online ontvangen met andere informatie, inclusief gebruiksinformatie van onze andere sites en onze online media en advertenties. We vullen informatie ook aan of combineren informatie met informatie uit een breed scala aan verschillende bronnen of externe records, inclusief externe gegevensproviders die ons informatie verstrekken zoals demografische gegevens en transactie- en aankoopgeschiedenis; informatie over de inhoud en advertenties waarmee u communiceert; of persoonlijke informatie en we gebruiken die informatie gecombineerd in overeenstemming met dit privacybeleid.

Sociale netwerkenU kunt deelnemen aan sommige van onze inhoud en aanbiedingen, zoals video's, games, applicaties en andere aanbiedingen op of via community's van derden, forums en sociale netwerksites, services, plug-ins en applicaties ("Sociale netwerksites"). Wanneer u een link naar onze sociale-mediasites gebruikt of met ons of met inhoud communiceert via de sociale-mediasites, geeft u ons toestemming om bepaalde informatie van uw sociale media-account te ontvangen (bijv. Naam, gebruikers-ID, adres e-mailadres, profielfoto, foto's en video's, geslacht, geboortedatum, je vriendenlijst en hun contactgegevens, mensen die je volgt en / of die jou volgen, posts of vind-ik-leuks die je plaatst ). We ontvangen ook informatie van uw interactie met onze inhoud (bijv. Bekeken inhoud, prestaties in games, hoge scores en informatie over advertenties die u heeft gezien of waarop u heeft geklikt). Wanneer de wet dit toestaat, door deze informatie aan ons te verstrekken of anderszins interactie te hebben met onze sites via de sociale mediasites, stemt u in met ons gebruik van de sociale mediasite-informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Openbare forums. Als u informatie of inhoud plaatst of deelt, zoals foto's, brieven, video's of opmerkingen, terwijl u deelneemt aan online forums die wij beheren, of wanneer u met ons communiceert via sociale mediasites, afhankelijk van uw privacyinstellingen, deze informatie en uw De gebruikersnaam kan openbaar worden gemaakt op internet of binnen een gebruikersgemeenschap. We kunnen verder gebruik van deze informatie niet voorkomen als deze eenmaal openbaar is gemaakt. Voor informatie over hoe u uw privacy-instellingen op de sociale netwerksites kunt aanpassen en hoe die sociale netwerksites omgaan met uw persoonlijke informatie en inhoud, raadpleegt u de privacyhulpgidsen, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Locatiegegevens We hebben toegang tot bepaalde informatie over uw locatie, zoals uw land of adres, wanneer u deze verstrekt of via apparaatinformatie (zoals een IP-adres). Met uw toestemming (indien wettelijk vereist) kunnen we ook informatie verzamelen over de exacte locatie van uw apparaat (bijv. Geolocatie via mobiele apparaten).

Technische en gebruiksinformatie. We verzamelen ook technische en gebruiksinformatie, zoals het type apparaat, browser en besturingssysteem dat u gebruikt, uw internetprovider of mobiele operator, de unieke apparaat-ID, de IDFA of IDFV, het MAC-adres, het IP-adres. , apparaat- en browserinstellingen, de webpagina's en applicaties die u gebruikt, de advertenties die u ziet en waarmee u communiceert, en bepaalde sitegebruiksinformatie. Raadpleeg onze sectie Cookies en andere technische informatie voor meer informatie over hoe we deze technologieën kunnen gebruiken om deze informatie te verzamelen.

Vragen van klanten. Wanneer u contact met ons opneemt via een van onze klantenservice of callcenters, hebben we mogelijk toegang tot de applicatie of het product / de dienst die u hebt gekocht, uw aankoopgeschiedenis, uw eerdere correspondentie met ons of je contactgegevens. Oproepen naar callcenters van klanten kunnen worden geregistreerd.

HOE WE DE INFORMATIE GEBRUIKEN

We gebruiken de informatie voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid of die bekend worden gemaakt op het moment van verzamelen.

Verwerkingsactiviteit

Onze motieven

Producten en diensten aanbieden en op de markt brengen.We gebruiken de informatie die we over u verzamelen om uw aankoop uit te voeren of uw verzoeken uit te voeren, en om uw gebruik van onze producten, applicaties, diensten, games en inhoud te verstrekken of anderszins te analyseren, om het delen en andere interacties met de netwerksites te vergemakkelijken. en om uw ervaring en ons aanbod aan te bieden, te ontwikkelen, onderhouden, personaliseren, beschermen en verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld informatie die op onze sites is verzameld om u in staat te stellen dingen te doen zoals (i) trailers en videoclips bekijken, (ii) entertainmentnieuws en updates ontvangen, (iii) informatie krijgen over onze producten, diensten en inhoud, (iv) lokaliseren en toegang krijgen tot gepersonaliseerde informatie, advertenties of functionaliteit op basis van uw interesses en locatie (bijv. openingstijden zoeken, theaters of shows), (v) digitale inhoud, producten / diensten of bioscoopkaartjes kopen, (vi) spelletjes spelen, (vii) deelnemen aan interactieve functies, activiteiten en sociale mediasites, (viii) opmerkingen lezen en plaatsen, inhoud en beoordelingen, of (ix) deelnemen aan promoties, prijsvragen en sweepstakes. We gebruiken informatie ook om te betalen voor producten / diensten die u koopt, om fraude te voorkomen, of om producten, programma's en diensten van ons of onze gelieerde ondernemingen, vertrouwde partners en geselecteerde derde partijen aan te bieden, op de markt te brengen en te adverteren waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. . inhoud en beoordelingen, of (ix) deelnemen aan promoties, prijsvragen en sweepstakes. We gebruiken informatie ook om te betalen voor elk product / elke dienst die u koopt, om fraude te voorkomen, of om producten, programma's en diensten van ons of van onze gelieerde ondernemingen, vertrouwde partners en geselecteerde derde partijen aan te bieden, op de markt te brengen en te adverteren waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. . inhoud en beoordelingen, of (ix) deelnemen aan promoties, prijsvragen en sweepstakes. We gebruiken informatie ook om te betalen voor elk product / elke dienst die u koopt, om fraude te voorkomen of om producten, programma's en diensten van ons of van onze gelieerde ondernemingen, vertrouwde partners en geselecteerde derde partijen aan te bieden, op de markt te brengen en te adverteren waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. .

 • Naleving van contractuele verplichtingen

 • Wettelijke verplichtingen

 • Met uw toestemming (indien nodig)

 • Onze legitieme belangen:

  • Verbetering en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

  • Wees effectiever

  • Bestrijd fraude

  • Bewaar uw aankoopgeschiedenis en gebruik gegevens van producten die u eerder heeft gekocht om aanbevelingen te doen voor andere producten waarvan wij denken dat u ze ook zult interesseren

Communiceer met jou en met anderen.We gebruiken informatie over u om met u te communiceren, zoals (i) om u op de hoogte te stellen wanneer u een van onze prijsvragen of sweepstakes wint of wanneer we wijzigingen aanbrengen in ons beleid of onze gebruikersovereenkomsten, (ii) om op uw vragen te reageren, (iii) om contact met u op te nemen met betrekking tot uw aankopen of transacties, (iv) om contact met u op te nemen over uw account, of (v) om u informatie te sturen over promoties, aanbiedingen en onze functies. U kunt er ook voor kiezen om automatische notificaties van ons te ontvangen op uw mobiele apparaat. Als u ervoor kiest om inhoud in te dienen om online of in andere forums te plaatsen, kunnen we uw gebruikersnaam en andere informatie die u ons hebt verstrekt of die op internet of elders verschijnt, posten. Als u ervoor kiest om contact op te nemen met een van onze callcenters, we kunnen dergelijke oproepen opnemen. We gebruiken de informatie die u over anderen verstrekt om ons in staat te stellen hen namens u of via onze sites uitnodigingen, promoties of andere inhoud te sturen. Van tijd tot tijd, indien wettelijk toegestaan, zullen we deze informatie ook gebruiken om producten, programma's of diensten aan u en die van onze gelieerde ondernemingen, vertrouwde partners en geselecteerde derde partijen aan te bieden, op de markt te brengen of te adverteren.

 • Naleving van contractuele verplichtingen

 • Wettelijke verplichtingen

 • Met uw toestemming (indien nodig)

 • Onze legitieme belangen

  • Mededeling van belangrijke informatie

  • Verbetering en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

  • Wees effectiever

  • Verzamel statistieken

Sociale netwerken van derden. We gebruiken uw gegevens wanneer u communiceert met sociale media-functies van derden om u advertenties te bieden en met u te communiceren op sociale media van derden. U kunt meer informatie vinden over hoe deze functies werken, de profielgegevens die we over u verzamelen en hoe u zich kunt afmelden door de privacyverklaringen van relevante sociale netwerken van derden te lezen.

 • Met uw toestemming (indien nodig)

 • Onze legitieme belangen:

  • Bewaar en evalueer informatie over uw recente bezoeken aan onze mobiele applicaties en videogames, en hoe u erdoor navigeert voor analysedoeleinden, om te begrijpen hoe mensen onze mobiele applicaties en videogames gebruiken, zodat we ze intuïtiever kunnen maken

  • Definieer klanttypen voor nieuwe producten of diensten

  • Ontwikkel een profiel van jou en je interacties met jou, zodat we gepersonaliseerde aanbiedingen, kansen en diensten kunnen bieden die voor jou interessant kunnen zijn

Gebruik van technische en gebruiksinformatie.We gebruiken technische en gebruiksinformatie om ons ontwerp, onze functionaliteit en inhoud te verbeteren en om ons te helpen uw ervaring met onze inhoud en aanbiedingen te personaliseren. We gebruiken deze informatie (i) om onze producten, applicaties, diensten en games te leveren, ontwikkelen, onderhouden, personaliseren, beschermen en verbeteren, en om ons bedrijf te runnen, (ii) om analyses uit te voeren, inclusief analyse en rapportage van gebruik en prestatie, (iii) om fraude en andere illegale activiteiten te identificeren, te voorkomen en te beschermen, (iv) om gepoolde gegevens over groepen of categorieën van onze gebruikers te creëren, en (v) voor ons en onze gelieerde ondernemingen, vertrouwde partners en derden geselecteerd om producten, programma's of diensten te leiden, aan te bieden, op de markt te brengen of te adverteren.

Nakoming. We gebruiken informatie die we verzamelen om activiteiten te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen die in strijd zijn met onze gebruiksvoorwaarden; die frauduleus kunnen zijn, in strijd zijn met auteursrechten of andere voorschriften of die anderszins illegaal zouden kunnen zijn; om te voldoen aan wettelijke vereisten; en om onze rechten en de rechten en veiligheid van onze gebruikers en anderen te beschermen.

 • Wettelijke verplichtingen

 • Onze legitieme belangen:

  • Bescherm onze belangen en zakelijke rechten, privacy, veiligheid en eigendom, of die van het publiek

  • Deel uw informatie met derden om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen toe te passen of de schade die we kunnen ondervinden te beperken

Let op: We hebben afwegingstesten uitgevoerd voor alle gegevensverwerkingen die we uitvoeren op basis van onze gerechtvaardigde belangen, die hierboven zijn beschreven. U kunt informatie over al onze afwegingstests verkrijgen door contact met ons op te nemen via de gegevens die verderop in dit privacybeleid worden vermeld.

INFORMATIE DELEN EN BEKENDMAKEN

We delen en maken informatie bekend op de volgende manieren of voor enig doel dat op het moment van verzameling wordt onthuld:

Bestuurders . In sommige gevallen kan meer dan één aan Lion Castle gelieerde entiteit uw informatie beheren. Zie het einde van dit beleid voor meer informatie.

Met uw toestemming. We kunnen informatie vrijgeven wanneer u ons uw toestemming geeft om dit te doen.

Rechtbanken en veiligheidstroepen en -organen. We geven informatie vrij in reactie op een juridische procedure, bijvoorbeeld in reactie op een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of in reactie op een verzoek van een veiligheidsmacht of -instantie. We maken dergelijke informatie ook bekend aan derden: (i) in verband met fraudepreventieactiviteiten, (ii) wanneer we denken dat het nodig is om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, (iii) in situaties waarin mogelijk sprake is van schending van onze gebruiksvoorwaarden of andere regels, (iv) om onze rechten en de rechten en veiligheid van anderen te beschermen, en (v) zoals anderszins vereist door de wet.

Verandering van controle. We dragen informatie over in het geval van een zakelijke transactie, zoals wanneer ons bedrijf of een van onze bedrijfseenheden of onze relevante activa worden verworven door, verkocht aan of gefuseerd met een ander bedrijf of als onderdeel van een faillissementsprocedure of een zakelijke reorganisatie.

Dienstverleners. Onze agenten en contractanten hebben toegang tot informatie om hen te helpen bij het uitvoeren van de diensten die ze voor ons uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot: uitvoering, creatie, onderhoud, hosting en levering van producten en diensten, uitvoeren van marketingactiviteiten, beheren van betalingen, e-mails verzenden en bestellingen uitvoeren, prijsvragen beheren, onderzoek en analyses uitvoeren of voor klantenservice.

Gelieerde ondernemingen en andere derde partijen. We geven informatie door aan bedrijven waarvan de praktijken niet onder dit privacybeleid vallen. We delen bijvoorbeeld informatie die we verzamelen met onze Lion Castle- dochterondernemingen om hun eigen producten en diensten aan te bieden, te verbeteren, aan te bieden, op de markt te brengen en anderszins met u te communiceren.

Waar toegestaan ​​door de wet, kunnen we ook informatie delen met vertrouwde partners die derde partijen zijn (bijv. Andere bedrijven, retailers, onderzoeksorganisaties, adverteerders, reclamebureaus, advertentienetwerken en -platforms, participatieve databases, uitgevers. en non-profitorganisaties) die mogelijk producten of diensten aan u willen verkopen. Zie Uw keuzes hieronder voor meer informatie over uw opties .

Gelinkte sites. Sommige van onze sites bevatten links naar andere sites, inclusief sociale mediasites, waarvan de informatiepraktijken kunnen verschillen van die van ons. U dient de privacyvoorwaarden en bekendmakingen van de andere sites te lezen voordat u informatie indient, aangezien wij geen controle hebben over de informatie die wordt verzonden naar of verzameld door deze derde partijen.

Gezamenlijke sponsors en promoties. Soms bieden we inhoud of programma's aan (bijv. Wedstrijden, sweepstakes, promoties, games, applicaties of integraties van sociale-mediasites) die gezamenlijk worden gesponsord of gesponsord door geïdentificeerde derde partijen. Via deze relaties verzamelen of verkrijgen derden informatie van u wanneer u deelneemt aan de activiteit. We hebben geen controle over het gebruik van deze informatie door deze derde partijen. We raden u aan om de privacyverklaring van dergelijke derde partijen te bekijken op hun privacypraktijken.

Advertentienetwerken We delen bepaalde informatie met derden om advertenties aan te bieden op basis van uw interesses. Zie voor meer informatie onze secties (i) Cookies en andere technische informatie en (ii) Verkiezingsadvertentie hieronder.

UW KEUZES

Marketingcommunicatie en uitwisselingen met derden. We bieden u de mogelijkheid om uw voorkeuren kenbaar te maken met betrekking tot de ontvangst van bepaalde marketingcommunicatie van ons en met betrekking tot het delen van informatie met vertrouwde partners voor directmarketingdoeleinden. Als u op enig moment besluit dat u deze voorkeuren wilt bijwerken, kunt u (i) uw instellingen voor een dienst of applicatie aanpassen door in te loggen op uw account, of (ii) een verzoek indienen via: privacy@lion-castle.com. Om u af te melden voor het ontvangen van onze e-mailmarketingberichten, kunt u ook de instructies voor "uitschrijven" volgen die in elke marketing-e-mail die u van ons ontvangt, worden verstrekt. Als u er eerder voor heeft gekozen om automatische meldingen van ons op uw mobiele apparaat te ontvangen, maar deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren beheren via uw account-, apparaat- of applicatie-instellingen, afhankelijk van het type apparaat. Houd er rekening mee dat u in sommige gevallen de voorkeur kunt geven aan het niet ontvangen van gepersonaliseerde marketingberichten van derden over een dienst of applicatie. In dit geval kunt u nog steeds enkele marketingberichten van derden ontvangen, maar deze zullen algemeen zijn en niet gepersonaliseerd op basis van uw informatie.

Advertentiekeuzes.We werken samen met gerenommeerde derde partijen om advertenties weer te geven en gegevensverzameling, rapportage, advertentieweergave en responsmeting en site-analyse uit te voeren op onze sites en op internetsites en applicaties van derden in de loop van de tijd. Deze derde partijen gebruiken cookies, webbakens, pixels of vergelijkbare technologieën om deze activiteit uit te voeren. Ze kunnen ook informatie verkrijgen over applicaties die u gebruikt, websites die u bezoekt en andere informatie van uw apparaten en browsers om u te helpen advertenties te tonen die relevanter zijn voor uw interesses op en buiten onze sites en op uw apparaten en browsers. Dit soort advertenties staat bekend als op interesses gebaseerde advertenties.

Voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties op uw desktop- of mobiele browser, en uw mogelijkheid om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door derden die deelnemen aan zelfregulerende programma's, gaat u naar Your Online Choices en / of het online zelfregulerende initiatief voor gedragsadvertenties van EDAA. Houd er rekening mee dat elke afmeldbeslissing die u via deze programma's neemt, van toepassing is op op interesses gebaseerde advertenties van derden die u selecteert, maar dat het nog steeds mogelijk is om gegevens te verzamelen voor andere doeleinden, waaronder onderzoek, analyse en bewerkingen. intern. U kunt reclame blijven ontvangen, maar die reclame zal minder relevant zijn voor uw interesses.

Afhankelijk van uw mobiele apparaat en uw besturingssysteem heeft u mogelijk meer opties. De besturingssystemen van de meeste apparaten (bijv. IOS op Apple-telefoons, Android op Android-apparaten en Windows op Microsoft-apparaten) geven hun eigen instructies over hoe u gepersonaliseerde advertenties in apps kunt beperken of vermijden. U kunt het ondersteuningsmateriaal en / of de privacy-instellingen van de respectievelijke besturingssystemen bekijken voor meer informatie over deze functies en hoe ze van toepassing zijn op gepersonaliseerde advertenties in apps.

Nauwkeurige locatie-informatie . Om het verzamelen van nauwkeurige locatiegegevens van uw mobiele apparaat via onze mobiele applicaties uit te schakelen, kunt u de instellingen van uw mobiele apparaat openen en ervoor kiezen om die verzameling te beperken.

Zie ook Cookies en andere technische informatie voor meer opties voor het beheren van andere technische en gebruiksinformatie.

COOKIES EN ANDERE TECHNISCHE INFORMATIE

Cookies en andere technologieën. Wij en onze gelieerde ondernemingen, externe serviceproviders en vertrouwde partners sturen "cookies" naar uw apparaat of gebruiken vergelijkbare technologieën om uw online ervaring bij ons en voor onze internetadvertenties en media, inclusief op netwerksites, te begrijpen en te verbeteren. sociale, mobiele applicaties en videogames.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden geplaatst. We gebruiken ook pixels of "webbakens" die uw gebruik van onze sites volgen. Webbakens zijn kleine reeksen code die een methode bieden om een ​​grafische afbeelding op een webpagina in te sluiten met als doel gegevens over te dragen, zoals het IP-adres van het apparaat dat de pagina downloadt waarop het webbaken verschijnt, het tijdstip waarop de pagina met het webbaken is bezocht, het type browser dat het webbaken heeft gebracht en het identificatienummer van een cookie op het apparaat dat eerder door die server is geplaatst. We integreren ook "Software Development Kits" ("SDK's"), javascripts of stukjes code in onze applicaties / videogames om functies uit te voeren die vergelijkbaar zijn met cookies en webbakens. Bijvoorbeeld, De SDK's verzamelen technische en gebruiksinformatie, zoals identificatiegegevens van mobiele apparaten en hun interacties met onze applicaties. Sommige van onze sites gebruiken lokaal opgeslagen objecten ("LSO's") om bepaalde inhoud te bieden, zoals video on demand, videoclips of animaties, en een betere gebruikerservaring. Adobe Flash Player en soortgelijke applicaties gebruiken deze technologie om instellingen, voorkeuren en gebruik op een vergelijkbare manier te onthouden als browsercookies. Flash-cookies worden niet beheerd via uw webbrowser, maar u kunt de Flash-beheertools openen via de Adobe-website. Uw browser biedt mogelijk ook andere tools om andere LSO's te verwijderen of te weigeren; controleer de instellingen van uw browser of het helpmenu voor meer informatie.

We kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om uw browser of apparaat te herkennen, uw voorkeuren te behouden, bepaalde functies te bieden en informatie te verzamelen over uw online interacties met ons, onze inhoud en onze communicatie. Berichten via HTML-compatibele e-mail, webbakens en andere technologieën laten ons bijvoorbeeld weten over uw activiteit, inclusief of u een e-mail hebt ontvangen en geopend, op een link hebt geklikt of anderszins interactie hebt gehad. onze inhoud, en deze informatie kan worden geassocieerd met eerder verzamelde informatie.

We gebruiken ook cookies en andere technologieën (i) om onze sites, producten, applicaties, diensten en videogames te leveren, ontwikkelen, onderhouden, personaliseren, beschermen en verbeteren, en om ons bedrijf te runnen, (ii) om analyses uit te voeren, inclusief analyse en het gebruik en de prestaties van onze inhoud en marketingmateriaal rapporteren, (iii) om fraude en andere illegale activiteiten te identificeren, te voorkomen en ertegen te beschermen, (iv) om gepoolde gegevens te creëren over groepen of categorieën van onze gebruikers, (v) om gebruikers te synchroniseren tussen vertrouwde apparaten, gelieerde ondernemingen en partners, en (vi) voor ons en onze gelieerde ondernemingen, vertrouwde partners en geselecteerde derde partijen om producten, applicaties, diensten of videogames te leiden, aan te bieden, op de markt te brengen of te adverteren.Cookies en andere technologieën vergemakkelijken, beheren en meten ook de prestaties van advertenties die door of via ons worden weergegeven of aangeboden.

Beheer van cookies en andere technologieën.

Omschrijving

Website-voorkeuren

Gegevens

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de essentiële functionaliteiten van de site mogelijk te maken

Cookies of vergelijkbare technologieën die strikt noodzakelijk zijn: ze zijn nodig om door onze sites of applicaties te kunnen navigeren en om hun functies te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden. Zonder deze cookies kunnen services zoals het inschakelen van geschikte inhoud op basis van uw apparaattype niet worden geleverd.

Functionele cookies

Met deze cookies kunnen we het gebruik van de site of het spel analyseren, zodat we de prestaties kunnen meten en verbeteren

Cookies of vergelijkbare prestatietechnologieën: ze verzamelen informatie over hoe u onze sites, applicaties en games gebruikt, zodat we verkeer kunnen analyseren, gebruikersinteracties kunnen begrijpen en de site, applicatie of game kunnen verbeteren. In het geval van games verzamelen deze technologieën informatie over uw game-ervaring, zoals prestaties, gebruik van functies en andere game-activiteiten. We kunnen hiervoor externe serviceproviders gebruiken, zoals Google Analytics, die hun eigen cookies of vergelijkbare technologieën kunnen gebruiken. U kunt hier meer leren over Google Analytics-cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Om u af te melden voor Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze sites, kunt u de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Cookies of vergelijkbare functionaliteitstechnologieën : ze stellen onze sites of applicaties in staat om de keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw gebruikersnaam of de regio waarin u zich bevindt) en om verbeterde en meer persoonlijke functies te bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in de grootte van tekst, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de door u gevraagde diensten te verlenen, zoals het bekijken van een video of het reageren op een blog.

Advertentiecookies

Deze cookies worden door reclamebedrijven gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw interesses.

Cookies of vergelijkbare socialemediatechnologieën : ze worden gebruikt wanneer u informatie deelt met behulp van een social media- deelknop of "Vind ik leuk" -knop op onze sites of applicaties, of wanneer u een link naar uw account maakt of interactie heeft met onze inhoud op of via een sociale netwerksite zoals Facebook, Twitter of Google+. Het sociale netwerk zal registreren dat u dit heeft gedaan. Deze informatie kan worden gekoppeld aan targeting- / advertentieactiviteiten.

Cookies of soortgelijke advertentietechnologieën : sommige van onze sites of applicaties maken mogelijk gebruik van een advertentienetwerk van derden of van aan Lion Castle gelieerde ondernemingen om gerichte advertenties te leveren. Ze kunnen ook uw browsen door sites, applicaties en sociale mediasites volgen.

Momenteel ondernemen we geen actie om te reageren op Do Not Track-signalen omdat er nog geen uniforme technologiestandaard is ontwikkeld. We blijven nieuwe technologieën beoordelen en mogelijk adopteren we een standaard zodra deze is gemaakt.

Raadpleeg het gedeelte Uw keuzes om te zien hoe u het verzamelen van gegevens voor bepaalde doeleinden kunt beheren. Om uw voorkeuren met betrekking tot cookies aan te passen, [klik op de knop "Cookievoorkeuren" in uw browser].

GEGEVENSBEWARING

In algemene termen zullen we uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Dit betekent dat de bewaartermijnen variëren afhankelijk van het soort persoonlijke informatie en waarom we de persoonlijke informatie in de eerste plaats bewaren. Sommige persoonlijke gegevens met betrekking tot het verlenen van diensten aan u of door u worden bijvoorbeeld een aantal jaren bewaard om te voldoen aan verschillende wettelijke fiscale en fiscale verplichtingen. Andere persoonlijke informatie met betrekking tot services kan voor een andere periode worden bewaard omdat het in ons legitieme belang is om dit te doen om een ​​geschikte volgservice te bieden of te ontvangen.

We hebben een intern bewaarbeleid waarin verschillende bewaartermijnen zijn vastgelegd voor verschillende categorieën persoonlijke informatie, afhankelijk van onze wettelijke verplichtingen en of er een zakelijke behoefte is om de informatie te bewaren (zoals om u diensten te verlenen en uw account te beheren). Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens veilig verwijderd.

HOE U TOEGANG KUNT TOEGANG TOT OF CORRIGEREN VAN INFORMATIE

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om ons om een ​​kopie van uw informatie te vragen, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, en om de door u verstrekte informatie in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. U hebt ook het recht om ons te vragen een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Waar we uw toestemming hebben gevraagd om de informatie te verwerken, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Als u onopgeloste problemen heeft, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een EU-gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of waar u denkt dat de inbreuk heeft plaatsgevonden.

We behouden ons het recht voor om geen toegang tot uw informatie toe te staan ​​of om uw rechten te beperken (bijvoorbeeld als een dergelijke openbaarmaking wettelijk verboden is of als de rechten van iemand anders zouden kunnen worden geschonden). In sommige omstandigheden kan dit betekenen dat we uw informatie kunnen bewaren, zelfs als u uw toestemming intrekt. Om deze rechten uit te oefenen, dient u een petitie in te dienen via: privacy@lion-castle.com.

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT UPDATES

We werken dit privacybeleid van tijd tot tijd bij. We zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in dit privacybeleid door een kennisgeving op onze sites te plaatsen. We raden u aan om dit beleid regelmatig te controleren en te herzien, zodat u altijd op de hoogte bent van onze huidige privacypraktijken.

GEZAMENLIJKE CONTROLLERS EN HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

In sommige gevallen kan meer dan één aan Lion Castle gelieerde entiteit optreden als de gegevensbeheerder voor een bepaald bedrijf. Neem voor meer informatie, contact op via: privacy@lion-castle.com.